Sauer og lam på utmarksbeite i Ryfylke

Tradisjonell heiagang

Me held på tradisjonen med å føra sauer til heiabeite i Ryfylkeheiene. Heiabeitet vårt er aust for Nilsebu. Den historiske driftavegen forbi Viglesdalen er den me brukar i juni når me fører sauer og lam til sommarbeite. Når dei kjem fram har dei tilgang til gress, urter, lyng, vier, snøleie og lauv. Snøleie på 800-1200 moh gjev friskt beite heile sommaren.